Соопштенија

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2016-2018 година

1 podracje SAMOEVALVACIJA 2016-2018

____

2 podracje SAMOEVALVACIJA 2016-2018

____

3.Професионален развој на наставници ( подрачје 3 )

____

4 подрачје 2018

____

5 podracje SAMOEVALVACIJA 2016-2018

____

6 2018 samoevaluacija-6 podracje

____

7 подрачје

                                    

     Записник

од Советот на родители одржан на 12.06.2018 година

Дневен ред:

  1. Усвојување на записникот од предходниот Совет на родители
  2. Презентирање на активностите реализирани во 2017/2018 година
  3. Тековни прашања

– поделба на анкетни листови за самоевалуација

 

Советот на родители започна со поздрав од страна на директорот на училиштето, м-р г-ѓа Елка Даскакова која го прочита записникот од предходниот Совет и истиот беше усвоен од страна на присутните членови. Во однос на предходно бараните прашања од страна на одрени родители за одредени цели,директорот м-р г-ѓа Елка Даскакова ги одговори во позитивна конотација.

  1. По првата точка:

Дневниот ред беше едногласо усвоен.

  1. По втората точка:

 

Во текот на Советот беа презентирани активностите реализирани во 2017/2018 година,односно Планот и Програмата за работа на Советот на родители од страна на педагогот на училиштето г-ѓа Билјана Павлеска и дефектологот г-ца Весна Филиповска.Се предложи да се состави комисија од ( 3-5 члена) родители кои ќе дадат предлози за новата Програма која ке стартува од новата учебна 2018/2019 година.

Се истакна дека:а) во училиштето има позитивна клима за работа и меѓусебна соработка ;

б) просекот на деветолетките е 4,78 (60 ученици завршиле со одличен успех од кои 57 ученици со 5,00 просек) што е на доста успешно ниво.

в) се прочитаа наградените ученици и се истакна дека има могубројни пофалници;

г) училиштето оваа година има освоено:

–  28 први места

– 31 второ место

– 28 трети места

д) За првенец на генерација избрана е ученичката Леа Јаначковска;

ѓ) хорот на ООУ Владо Тасевски освои прво место на државно ниво;

е) освоено е прво место за е-отпад од страна на VIIг одделение;

ж) остварени се многубројни предавања за:- сообраќај,природни науки,пубертет….

з) во прво одделение се запишани 118 ученици.

3.По третата точка:

Се објасни работната активност за самоевалуација.На секои две години се изработува самоевалуација со 7 подрачја.Училштето под раководство на директорот м-р г-ѓа Елка Даскалова ,стручната служба,наставничкиот кадар има добиено висока оцена и одличен извештај од интегралната инспекција.Беа поделени анкетни листови за самоевалуација и истите беа одговорени од страна на родителите присутни на Советот.За збор се јави г-н Бране Трпковски,претставник од VIа и VIIа одделение.Господинот искажа пофалба до сите родители,класниот раководител – Сузана Стојановска и директорката што успешно се реши проблемот со ученикот Марко Антонио Тодоров.Ја пофали организацијата на Советот на родители и на директорката.Околу записникот се изјасни дека подобро би било записниците да им се доставуваат на класните раководители и тие да ја презентираат работата на Советот односно да го прочитаат записникот пред сите родители на родителските состаноци и истиот да се подели на сите родители.

Веднаш потоа се јави г-ѓа Адријана Јакимовска Панчевска VIIIа која рече дека ова тело (Советот) има претставник и дека секој претседател од класот има за задача сето она што е запишано во записникот односно се она што се случувало и се одлучувало за Советот на родители .

Господинот Бране Трпковски се изјасни дека учениците се премногу затвотени во училишните простории и дека имаат потреба од чист воздух и прошетки барем еднаш во неделата.Инсистираше дека потребно е наставниците и одделенските раководители  да ги водата децата на разни активности надвор од училиштето за да се воспостави подобра клима за работа и работни способности.Тој понуди и помош за спонзорство за учениците да оже да одат почесто на чист воздух.

Г-ѓа Мери Јосифовска се пријави да одржи час по македонски јазик во V одделение.

Г-нот Горан Крстев претставник од VIIб одделение зема збор и истакна дека треба да се реновира салата.Директорката,г-ѓа Елка Даскалова  кажа дека веќе е поднесено барање до општината и дека се сменети два обрачи.

Г-ѓа Џавче Седефа претставник од  VIIв рече дека може да се дадат предлози за новиот План и програма на училиштето и  дека со меѓусебна соработка ќе се освежи програмата.

Потоа г-н Горан Крстев зема збор и праша што се случува со петицијата што ја потпишуваа родителите  и дали има некаков одговор  за поставување на семафор на крстосницата кај германска амбасада.Директорката г-ѓа Елка Даскалова се обврза да даде повратна информација откако ќе стапи во контакт со одговорните лица.

Г-ѓата Габриела Саздова Јовановска праша за униформите и истакна дека многу е полесно учениците да се снабдуваат со готови униформи кои ќе ги купуваат од продавница.Директорката истакна дека оваа година не склучило училиштето договор со фирмата„Тетекс“ и доколку има некој предлог дека може да се разгледа и да се издејствува да се направи договор.

Директорката г-ѓа Елка Даскалова истакна дека на 22.06 2018 година ќе се одржи родителски состанок,а на 27.06.2018 година, свечено ќе се доделуваат свидетелствата.

Со оваа изјава заврши Советот на родители,а директорката м-р г-ѓа Елка Даскалова им посака уште многу успеси и заедничка соработка.

 

Записничар:

 Верче Атанасова

 

Годишни финансиски извештаи по жиро сметки за 2017

сметка …903

сметка …787

сметка …603

Даночен Биланс за 2017

Годишни финансиски извештаи за 2016

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Годишна програма на училиштето ООУ Владо Тасевски-Скопје
Учебна 2017/2018 година

Годишна програма на училиштето ООУ Владо Тасевски-Скопје Учебна 2017/2018 година

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ!

Почитувани родители, Ве известуваме дека отворените денови во училиштето за учебна 2017/2018 година ќе се одржат на следните дати:

30.11.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч
21.12.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч
25.01.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
22.02.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
29.03.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
26.04.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
23.05.2018г. – среда 17.30ч-19.00ч

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ!

Почитувани родители, Ве известуваме дека отворените денови во училиштето за учебна 2016/2017 година ќе се одржат на следните дати:

  • Последен четврток во септември – 29.09.2016 год.
  • Последен четврток во ноември – 24.11.2016 год.
  • Последен четврток во февруари – 23.02.2017 год.
  • Последен четврток во април – 27.04.2017 год.

М-р Елка Даскалова

Директор на училиштето

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА

 2012-2014 година

– Извештај за самоевалуација 2012 – 2014 година

Годишна програма. Развоен план на училиштето. Извештај за самоевалуација

На следниве линкови може да ги погледнете:

– Годишната програма на ООУ „Владо Тасевски“-Скопје

– Развојниот план на училиштето

– Извештајот за самоевалуација

Имајте успешна и исполнета учебна година.

Со почит, ООУ „Владо Тасевски“-Скопје

20.02.2015

 

Запишување на ученици во прво одделение за учебната 2012/2013:

ООУ ,,Владо Тасевски,, Скопје распишува

 ОГЛАС

За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2013/2014 година.

Учениците кои се запишуваат во прво одделение треба да се родени 2007 година, поточно до крајот на календарската 2013 година треба да наполнат 6 години.

Исто така право на запишување имаат и деца кои до 31.01. 2014 година ќе наполнат 6 години.

Потребни документи за упис во прво одделение:

Извод од матична книга на родените,

Потврда за примени задолжителни вакцини,

Потврда од стоматолог за извршен стоматолошки преглед, ( се подигнува од Поликлиника Букурешт – ординација по детска и превентивна стоматологија),

Фотокопија од лични карти на родителите,

Потврда за редовен работен однос од двајцата родители ( доколку сакаат детето да биде во целодневна настава).