Category Archives: Проекти

ООУ Владо Тасевски – добитник на грант од Еразмус + и Националната Агенција за европски програми

SWOT-PROJECT-Summury-mkd-za-web

ЦРВЕН КРСТ НА ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ СКОПЈЕ- КАРПОШ КАМПАЊА ЗА БОРБА ПРОТИВ ГЛАДТА

Со мотото ,,Каде што постои љубов и добрина царува хуманоста,, нашето училиште ја одбележа кампањата за борба против гладта. Истата беше реализирана преку собирна хуманитарна акција  наменета за жителите на домот за стари лица Мајка Тереза во Злокуќани - Скопје.Нашите ученици, родители и вработени под раководство на менаџментот и директорот на училиштето М-р Елка Даскалова,одговорните наставници на Подмладокот на Црвениот крст Соња Тануркова и

Повеќе


Оценување

Вклучени сите наставници од предметна настава и педагогот. Ментори: Снежана Мирчевска, Силва Атанасова и Соња Тануркова


Математика со размислување

Проект: ,,Математика со размислување од прво до трето одделение“ Проектот има за цел да овозможи совладување на целите по математика на начин и пристап поинтересен за учениците. Обучени се сите наставници од одделенска настава а нивни ментори се: Жаклина Милаковска и Силва Атанасова. Наставниците ментори разговараат со наставниците и им даваат сугестии за ефикасно реализирање на проектот преку посета на часови и јавни и

Повеќе


Рано изучување на германскиот јазик

Нашето училиште ООУ ,,Владо Тасевски,, како партнер училиште со Владата на СР Германија посебно значење добива со вклучување во проектот ,,Рано изучување на германскиот јазик“. Развојот се движи во насока на интеркултурно разбирање, во насока на политичката и економската соработка. Воведувањето на германскиот јазик во одделенската настава овозможува: • Секое дете да добие шанса за изучување уште на еден странски јазик • Раното учење

Повеќе


Енергетска ефикасност

ООУ Владо Тасевски преку општина Карпош се вклучи во проектот за енергетска ефикасност. Нашите ученици успешно се подготвија и го презентираа проектот за кој заедно со нивните ментори Симона Петковска Илиевска и Татијана Јанкуловска се подготвуваа подолго време. Преку фотографиите може да се види како учениците ја гледаат енергетската ефикасност и што треба да се направи за истата да се подобри. Ученици кои што

Повеќе