ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ: Посета на општина Нови Београд, како збратимена општина со општина Карпош

ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ:   Посета на општина Нови Београд, како збратимена општина со општина Карпош

Реализатор: ООУ Владо Тасевски, Директор м-р Елка Даскалова, предметен наставник Смиља Христовска

 

Подрачје:    МИО

Активност:  Посета на збратимена општина

Период: 14.09-18.09.2015

Цели:  Учениците да ги прошират своите знаења за градот Белград, да се запознаат со неговите знаменитости, начин на работа, да научат што е заедничко дружење иако зборуваат на различен јазик.Да ги почитуваат различностите и соодветно да ги прифаќаат.

Активности на учениците:  Како резултат на минатогодишната посета на општина Нови Београд во општина Карпош, оваа година учениците од ООУ Владо Тасевски беа во посета на општина Нови Београд. Учесници беа 8 ученици од 8б паралелка.

 

Агенда: 14,09-Пристигнување во градот, средба со учениците од ОШ Ратко Митровиќ, разглед на градот

15,09-Посета на ОШ Ратко Митровиќ, посета на часови, разглед на училиштето и запознавање со нивниот начин на работа

16,09-Посета на Општина Нови Београд, средба на учениците со градоначалникот на Нови Београд

17,09-Спортски ден на Ада, дружење и рекреација

18,09-Испраќање со домаќините, посета на македонската амбасада и средба со амбасадорката во Србија и заминување  за Скопје

 

Активности на наставникот:   Раговор и дискусија со најава за патувањето, организаторски подготовки.

 

Очекувани исходи:    Учениците развиваат интерес за запознавање на нов град, ја поврзуваат теоријата со праксата, стекнуваат нови познанства.

Смиља Христовска

предметен наставник по германски јазик