Годишна програма. Развоен план на училиштето. Извештај за самоевалуација

На следниве линкови може да ги погледнете:

– Годишната програма на ООУ „Владо Тасевски“-Скопје

– Развојниот план на училиштето

– Извештајот за самоевалуација

Имајте успешна и исполнета учебна година.

Со почит, ООУ „Владо Тасевски“-Скопје

20.02.2015