Директор

м-р Викторија Кочевска –  Директор

Орган на раководење на училиштето е директорот.

Тој како одговорно лице го претставува училиштето и е одговорен за законското работење на истото.

– Ја организира планира и ја води работата на училиштето,

– Подготвува програма за развој на истото

– Одговорен е за реализација на Годишната програма за работа

– Одговорен е за остварување на правата и обврските на учениците

– Врши избор и распоредување на наставници, стручни соработници и друг административно технички кадар,

– Се грижи за професионален развој на наставниците и стручните соработници,

– Обезбедува извршување на одлуки на Училишен одбор

– Се грижи за здравјето на учениците и за таа цел соработува со здравствените институции,

– Соработува со родителите и се грижи за нивно активно вклучување во училишниот живот на учениците