Весела лабараторија во ООУ Владо Тасевски – Знаењето во служба на природата!

Весела лабараторија во ООУ Владо Тасевски – Знаењето во служба на природата!
Тема – Прочистување на отпадни води!
Соработка со родител доктор по хемиски науки Јожица Мајда Серафимовска.

Ученици од VI одд. наставник Емилија Василева Чоловиќ

 

 

Поврзување на теоријата со пракса. Учениците од VIII одд. придружувани од наставничката по биологија Емилија Василева Чоловиќ, беа во посета на ПЗУ ИНТЕРМЕД-ПЛУС, специјалистичка ординација по интерна медицина. Д-р Андријана Јаневска Трпковска, доктор по интерна медицина ги запозна учениците со медицинската опрема во ординацијата,  им покажа како со ЕХО апарат се следи работата на срцето, крвните садови и другите внатрешни органи кај присутните пациенти. Учениците имааа можност практично да го применат знаењето од час и  да мерат пулс и крвен притисок кај пациентите.