Кембриџ содржините беа преточени во интересни активности за учениците. Менаџерскиот тим на училиштето ги посети отворените часови во паралелките на одделенска настава …

На  30.09.2015 год. 

Цветанка Петрова , одд.наставник во I одд и Валентина Клопчевска  одд.наставник во II одделение, реализираа со своите ученици успешни и интересни часови по наставниот предмет Математика. Учениците визуелно препознаваа број на елементи,со манипулативни средства ја формираа и ја означуваа нивната бројност,собираа еднакви собироци,а потоа прескокнувајќи по 2,5,10….броеја до 100….

На 1.10.2015 год.

Одделенските наставници  Магдалена Палковска ( III одд.) ,Анастасија Чефиова (III одд.),Татјана Јанкуловска (IV одд.) ,Ангела Пејовска ( I одд.) Елена Несторовска и Наташа Стефановска ( IV одд.)  на  часовите покажаа дека Кембриџ програмата го  поттикнува  интересот кај учениците и нивната желба за стекнување на нови знаења со примена на дидактички материјали и современа технологија во наставата…

На 2.10.2015 год.

Фотографиите од часовите реализирани од Наташа Пејовска,одделенски наставник во I одд. Весна Милетиќ  и Снежана Јовковска во  III одделение, потврдуваат  дека  учениците со примена на нови методи и техники,  ги усвојуваат  новите содржини со голем интерес и успех .Среќните  лица на учениците го направиле овој ден уште  поубав!