Кембриџ содржините беа преточени во интересни активности за учениците. Менаџерскиот тим на училиштето ги посети отворените часови во паралелките на одделенска настава …

За да немаме со “еквивалентноста“ мака

Се договоривме еве вака:

  • Децималните броеви и чистите  дропки ги подредивме за да не ни прават сопки;
  • На бројната низа наоѓаш дропки по даден крој па веднаш  ги претвораш  во децимален број;
  • Наставничката В.Станиславски Коцеска деловите од цело ги претвори во дело, нé  потсети таа на нотите од учените  песни, па задачите ни станаа уште полесни.
  • Во нашето одделение , V Б се работи така, Нека нé посети кој кога сака!