ООУ Владо Тасевски – добитник на грант од Еразмус + и Националната Агенција за европски програми

SWOT-PROJECT-Summury-mkd-za-web