Оценување

Вклучени сите наставници од предметна настава и педагогот.
Ментори: Снежана Мирчевска, Силва Атанасова и Соња Тануркова

seminar-so-sonja-i-sneze