Педагошко психолошката служба

Стручните соработници во училиштето тесно соработуваат со одделенските раководители, активите на одделенска и предметна настава, Ученичката заедница, Детската организација, организацијата на Црвениот крст , Советот на родителии, Локалната самоуправа .

Водат грижа за несоодветното однесување на учениците, семејни проблеми, проблеми во адаптација, тепачки меѓу соученици, чести изостаноци, проблеми во учењето  изрекување на педагошки мерки.

Запишување на ученици во прво одделение и распоредување на нови ученици,

Се грижат за здравјето на учениците

Професионална ориентација на учениците,

Професионален развој на наставниците,

Врз основа на истражување го следи развојот на училиштето и донесува заклучоци.