План , протокол и алгоритам за работа на ООУ Владо Тасевски-Скопје во услови на COVID-19

protokol