РЕОН ЗА УПИС НА ДЕЦА ВО ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ – СКОПЈЕ

РЕОН ЗА УПИС НА ДЕЦА ВО ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - СКОПЈЕ

 

Odluka za izmena na reoni
Odluka za reoni 2022