Учениците активно ги совладуваат содржините предвидени за возраста

Во прилог со фотографии ги прикажуваме активностите на учениците на часовите и во слободно време.