Час по математика за второ одделение според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ!

Час по математика за второ одделение според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ!

Оспособување на учениците да бројат предмети и користат групирање по два.