igalmk

Posts byigalmk

Оценување

Вклучени сите наставници од предметна настава и педагогот. Ментори: Снежана Мирчевска, Силва Атанасова и Соња Тануркова


Математика со размислување

Проект: ,,Математика со размислување од прво до трето одделение“ Проектот има за цел да овозможи совладување на целите по математика на начин и пристап поинтересен за учениците. Обучени се сите наставници од одделенска настава а нивни ментори се: Жаклина Милаковска и Силва Атанасова. Наставниците ментори разговараат со наставниците и им даваат сугестии за ефикасно реализирање на проектот преку посета на часови и јавни и

Learn more


Рано изучување на германскиот јазик

Нашето училиште ООУ ,,Владо Тасевски,, како партнер училиште со Владата на СР Германија посебно значење добива со вклучување во проектот ,,Рано изучување на германскиот јазик“. Развојот се движи во насока на интеркултурно разбирање, во насока на политичката и економската соработка. Воведувањето на германскиот јазик во одделенската настава овозможува: • Секое дете да добие шанса за изучување уште на еден странски јазик • Раното учење

Learn more


Енергетска ефикасност

ООУ Владо Тасевски преку општина Карпош се вклучи во проектот за енергетска ефикасност. Нашите ученици успешно се подготвија и го презентираа проектот за кој заедно со нивните ментори Симона Петковска Илиевска и Татијана Јанкуловска се подготвуваа подолго време. Преку фотографиите може да се види како учениците ја гледаат енергетската ефикасност и што треба да се направи за истата да се подобри. Ученици кои што

Learn more


Учениците активно ги совладуваат содржините предвидени за возраста

Во прилог со фотографии ги прикажуваме активностите на учениците на часовите и во слободно време.

Содржините по екологија се ведрата страна на програмата


Учество на натпревари и освоени места за 2010/2011 година

предмет Вид на натпревар Освоено место ученик ментор   математика Интерен на ниво на училиште   1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место     Сара Ничота V-9а Борис Атанасоски V-9а Ина Кронеска V-9в Магдалина Михајловска V-9в Кристина Марковска V-9-д Ана Марковски  V-9б       Светлана Ј. Светлана Ј. Слободанка Б. Слободанка Б. Вера Коцева С. Јованка Трпкова

Learn more


Учество на натпревари и освоени места 2011/2012 година (прво полугодие)

На 17.03.2012 нашето училиште освои ПРВО место во државата во КОШАРКА. предмет Вид на натпревар Освоено место ученик ментор Граѓанско образование општински прво Мирјана Димитровска Филип Велков Тамара Георгиева Симона П.Илиевска Ликовно општински Диплома Тамара Ѓорѓиева Марица Бакоч Ликовно општински диплома Катерина Колчаковска Марица Бакоч фотографија општински Второ Маја Соколовиќ Марица Бакоч фотографија општински второ Елија Јаневска Марица Бакоч Ликовно Меѓународен Флора и фауна

Learn more


Наградени ученици од трето тромесечие кои учествувале на натпревари

Учество на ученици на натпревар и награденени ученици предмет Име и презиме на ученик Ниво на натпреварување место ментор Англиски ј. Лина Јосифовска државен нат. 2 Виолета Панев Англиски ј. Михаела Китановска републички 3 Виолета Панев Физичко о. Кошаркарски тим Општински и државен 1 Амди Муса математика Милан Самарџиски регионален 2 Силва Анастасова математика Милан Самарџиски училишен 1 Силва Анастасова математика Иван Николовски училишен

Learn more


Годишна програма. Развоен план на училиштето. Извештај за самоевалуација

На следниве линкови може да ги погледнете: – Годишната програма на ООУ „Владо Тасевски“-Скопје – Развојниот план на училиштето – Извештајот за самоевалуација Имајте успешна и исполнета учебна година. Со почит, ООУ „Владо Тасевски“-Скопје 20.02.2015