VALUES VALUES EVERYWHERE PROJECT 2017-2018

VALUES VALUES EVERYWHERE PROJECT 2017-2018

 

AWARD – National Quality Label
AWARD – European Quality Label

This project is for fostering value-based education project participants and their ideas on the values in life. We improved awareness of ten values (RESPONSIBILITY,SELF-CONTROL, LOVE, RESPECT, TOLERANCE, PEACE, FAMILY,HONESTY,HELPFULNESS,PATIENCE) in education with colorful, funny ways (drawing, telling and writing a story on the value, learning and using web2tools,creating posters, logos, interactive games, songs)The project is for 11-16 year old pupils.

 

AIMS

To inform new generation about the ten main values
To raise awareness on ten values for solving some daily problems
To educate children with values
To develop both learners’ and teachers’ creativity
To increase the ability of teachers and learners to use web2 tools
To promote for learners and teachers the learning and teaching of foreign language (English)

RESULTS & PRODUCTS

Making group e-books with our students, a public website, a public poem webpage
Exhibiting the project to support new appliances on the value-based education system, dissemination (publishing our work on local press) A common new year calendar

OOU Vlado Tasevski E book on Fables

https://www.storyjumper.com/book/index/46872756/VALUES-VALUES-EVERYWHEREE-twinning-Project

 

Value Activities with kids

http://popplet.com/app/#/4753397

Project Website

https://gkorkmaz5825.wixsite.com/valuesvalues

 

Transnational Video Song on Values

https://www.youtube.com/watch?v=_ZrRmLXITxM&feature=youtu.be

 

Peace poems
https://gevher.netboard.me/poemwork/

 

Activities Realized
https://twinspace.etwinning.net/47477/pages/page/364185
https://twinspace.etwinning.net/47477/pages/page/414816

 

Е твининг проект 2017/18

Име на проектот Values, Values Everywhere – Вредности, Вреднти насекаде

ООУ Владо Тасевски, Скопје

 

Оснивачи на проектот :  Виолета Панев (Македонија) и Гевер Угурлу (Турција)

Партнер училишта : Турција(4),  Полска,  Италија (2)  и Грција

 

ООУ Владо Тасевски беше вклучено во проектот “Value,Values Everywhere” на eTwinning мрежата кој се реализра од септември 2017 до јуни 2018 год. Во проектот беа вклучени над 20 ученици од 4то одделение под менторство на професорката по англиски јазик Виолета Панев. Како меѓународен проект беа опфатени околу 100 ученици и 15 тина наставници од основни и средни училишта од Македонија, Полска, Турција, Грција, и Италија.

За успешно завршениот проект, ООУ „Владо Тасевски“ доби  знак за квалитет (Quality label)  на  eTwinning  мрежата од централната и националната  агенција за европски образовни програми и мобилност, подршка на eTwinning  и  Erasmus+. Сите активни учесници се наградени со индивидуален сертификат (Quality label). Поради успешноста на проектот во иднина очекуваме  и признание и на нашите школи  партнери со што целиот проект може да добие признание од повисоко ниво – Европски знак за квалитет (European Quality Label) – со кој може да се аплицира за награда на eTwinning мрежата за 2018 год.

 

Содржина

 

“Values, Values everywhere “ project може да се опише како проект што како главни цели си ги постави развивање на ученичките способности за комуникација, соработка, социјално и емоционално учење и стекнување вредности кај учениците. Процесот имаше за цел да ги интернализира некои вредности не само на когнитивно односно сознајно ниво, туку во постапките во секојдневните животни ситуации и да ја зголеми свесноста кај нив. Во текот на учебната 2017/18 година беа реализирани активности на 8 вредности и тоа : одговорност, самоконтрола, љубов/мирољубивост, чесност, праведност, почит, давање помош и трпеливост. Тие беа интегрирани во текот на наставните и воннаставите активности главно во училиницата но беа и делумно реализирани дома заедно со вклученост и соработка на некои од родителите. Проектот е наменет за ученици на возраст од 4-16 год, а одделните активности се адаптирани според возраста на учениците и нивото на познавањето на англискиот јазик. Покрај јазичните вештини, истовремено се интегрирани и други предметни подрачја кои ги јакнеа и нивните компетенции од ИКТехнологијата, знаење за светот околу нас, ликовната уметност и.тн.

Проектот изобилуваше со користење на различни веб алатки и активности (преку 30 одделни активности на годишно ниво) во кои се вклучуваа учениците според интересот и слободното време. Меѓу активностите (пишување текстови, изработка слики, комбинирани креативни изработки) кои беа поголемиот дел и заеднички колаборативен продукт со активностите на децата од другите земји ке ги издвоиме:

 • Изработка на лого на проектот
 • Запознавање со децата од другите земји
 • Претставување на своето училиште, град и земја
 • Одговорност-изработки
 • Фамилијарни вредности-изработки
 • Изработка на продукти за Е твининг корнерот-презентирање
 • Изработка на песна – дел клип за Вредноста самоконтрола
 • Изработка на Новогодишни Честитки до децата во другите земји
 • Изработка на заднички Новогодишен календар 2018
 • Електронска книга – В.Тасевски
 • Електронска меѓународна книга за вредности
 • Учество и натпревар во квизот (4 место освои Срна од 4б)
 • Активности за Праведност и Трпеливост
 • Учество во евалуација на проектот

 

Партнерите школи постојано соработуваа и дикутираа за реализацијата на планот на проектните активности во нивните училишта преку социјални медиуми и преку видео конференции. Презентирање на проектот на неговата Веб страна претставува вид дисеминација на истиот и дескриптивна документираност на активностите за сите заинтересирани.

 

КРИТЕРИУМИ  (за добивање знак за квалитет) според кои проектот беше оценуван од страна тимот на Е Твининг и кои беа запазени и испочитувани во текот на 2017/18

 

 1. Педадошка иновација
 • обид целите на курикулумот за градење на карактерот кај децата да бидат видливо и систематко планирани со цел да можат да се евалуираат
 • транснационални продукти со учество на деца од различни земји
 • стекнување на социо емоционални компетенции кај децата
 • холистичка поткрепа за време на процесот од страна на менторот и училиштето
 • интерактивност и мултидисциплинарност во реализацијата на целите2. Курикулумска интеграција
 • проектните активности се интегрален процес од школскиот курикулум и образовен процес
 • јасно изразени, испланирани и евалуирани цели
 • групна соработка на учениците и на партнер школите во процесот на реализација
 • документираност на активностите- визуелно, временски и дескриптивно
 • развивање на сите јазични вештини- говор, пишување, слушање и читање
 • развивање на демократски компетенции на дијалог и толеранција кај децата

 

 1. Комуникација и размена на инфо меѓу училиштата партнери
 • е твининг корнери – видливи докази
 • видео клипови на (меѓународно ниво)
 • проширување наконцептот вредности како универзален и единствен за секоја земја
 • социјални медиуми – фејсбук, мејл, гугле драјв, месинџер, форум, твин спејс џурнал,видео конференции и средби.
 • употреба на разновидни веб тул алатки
 • изразена соработка меѓу школите
 • постојана комуникација во почетниот, средишен и завршен дел од проектот

 

 1. 4. Соработка меѓу партнер школите
 • соодветни веб алатки за информирање
 • онлајн средби за размена на инфо, план и реализација на целите
 • веб водич за користење на алатките
 • веб сајт на проектот на заедничките изработки
 • заеднички план и воведен дел
 • различни литературни форми на изразување на учесниците претставени јасно и достапно за другите учесници во проектот
 • различни места на средби- училна, твинспејс,е твининг корнери, постери, изложби, презентации, вебсајт
 • достапна документираност на активностите
 • евалуација од страна на сите учесници преку разни евалуациски форми и алатки

 

 1. Употреба на технологија
 • употреба на разновидни и голем број на електронски алатки за реализација на педагошките цели
 • соодветност на истите според целите, возраста и способности
 • автономна и колаборативна форма на работа на секој поединец
 • електронска безбедност на учесниците
 • достапност на посебни водичи за нивна употреба
 • зголемување на дигиталната писменост на учениците и наставниците

 

 1. Резултати, позитивно влијание и документираност
 • позитивен фидбек од сите учесници и партнери и училишното окружување
 • бенефит за наставниците – повисоко ниво на ИКТ знаењето и употреба на различни методски постапки во воспитно образовниот процес
 • мотивираност и инспирација за учениците за учество во креативни изработки
 • јакнење на меките вештини – соработка, толеранција, мирољубивост на локално и глобално ниво
 • реализирани цели и учество на партнер школите
 • учество во евалуациската форма на крајот на проектот како колаборативен, креативен и забавен
 • дисеминација и изложба на продуктите
 • публикување во локални медиуми